پمپ های یونی

از میدان های الکتریکی قوی برای یونیزه کردن گازها و راندن یونها به یک لایه جامد استفاده می کنند.