پکیج های وکیوم شامل دسته بندی زیر می باشد:

۱- پکیج های وکیوم آبی: که پکیج های وکیوم آبی خود نیز شامل دسته بندی زیر می باشد:

  • پکیج وکیوم آبی
  • وکیوم آبی با بوستر وکیوم
  • وکیوم آبی با اجکتور و بوستر وکیوم
  • وکیوم آبی با رینگ روغن

۲- پکیج های وکیوم روغنی روتاری

۳- پکیج های وکیوم خشک