پکیج های وکیوم شامل دسته بندی زیر می باشد:

1- پکیج های وکیوم آبی: که پکیج های وکیوم آبی خود نیز شامل دسته بندی زیر می باشد:

  • پکیج وکیوم آبی
  • وکیوم آبی با بوستر وکیوم
  • وکیوم آبی با اجکتور و بوستر وکیوم
  • وکیوم آبی با رینگ روغن

2- پکیج های وکیوم روغنی روتاری

3- پکیج های وکیوم خشک