وکیوم خشک دو محوره یا پمپ بوستر وکیوم (Booster Vacuum) یا روتس وکیوم

پمپ های بوستر وکیوم همان Roots Blower هستند با تغییراتی در Seal Ring قادر به ایجاد خلاء تا 0.001 میلی بار هستند. روتس بلوئرها در حالت عادی در ورودی دارای خلاء 500mbar می باشد. با تغییر آب بندی آن میتواند به خلاء 0.01 رسید پمپ خشک دو محوره همان اسکرو پمپ ها هستند ، عملکرد این پمپ مثل اسکرو ، کمپرسورها بوده ، در دهانه ورودی می تواند خلاءای تا 0.001 میلی بار داشته باشد. بوستر وکیوم ها هیچکدام به تنهایی قادر به ایجاد خلاء نیستند، حتما باید یک پمپ پشتیبان به خروجی آنها لینک شود (Backiny Pump) اول پمپ پشتیبان داخل بوستر را وکیوم کرده تا اختلاف فشار به ΔP=50 میلی بار برسد. سپس بوستر پمپ شروع به کار میکند. پمپ های بوستر وکیوم بصورت پکیچ پمپ های روغنی ، رینگ آبی و اجکتور تا چندین stage سری شده تا به ظرفیت وخلاء برسیم.